Algemene Voorwaarden - MIDEX Health Center - Sportschool - Naaldwijk

Artikel 1 Definities 

 1. MIDEX Health Center: Sportschool gevestigd op het adres Verburchlaan 23, 2671 CP, Naaldwijk
 2. Lid: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een lidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 3. Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 4. Fitness(activiteiten): diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 5. Lidmaatschap: overeenkomst tussen MIDEX Health Center en het lid ter zake van Fitness. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, wellness, etc.).
 6. Bedrijfslidmaatschap: het lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het lid.
 7. Tag: druppel aan sleutelhanger met daarin een minuscule chip om de zijdeur te openen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Fitness, die tussen MIDEX Health Center en het Lid worden gesloten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden hanteert MIDEX Health Center huisregels waar elke bezoeker zich aan dient te houden. Een schriftelijk exemplaar van deze huisregels is op te vragen bij de balie. 

Artikel 3 Inschrijfformulier 

 1. Het inschrijfformulier van MIDEX Health Center wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het inschrijfformulier omvat ten minste: – de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen; – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; – de kosten voor het abonnement. Uit het inschrijfformulier blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; – de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 3. De omschrijving van het inschrijfformulier moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 4. Bij elektronische inschrijving dient het Lid zelf deze Algemene Voorwaarden te downloaden van de website.
 5. Bij het afsluiten van een familie abonnement dienen alle deelnemers woonachtig te zijn op hetzelfde adres. En zal de incasso via één rekening moeten verlopen.
 6. MIDEX Health Center behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen. 

Artikel 4 Het Lidmaatschap 

 1. Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier. Dit kan via accordering van de inschrijving online via de website.
 2. Het Lidmaatschap van MIDEX Health Center geldt voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 1 maand.
 3. Het contractstermijn bestaat altijd uit hele maanden;
 4. Het contract is binnen de contracttermijn niet opzegbaar;
 5. Jeugd contracten kun je niet bevriezen
 6. Bij jeugd contracten zitten 4 weken pauze verwerkt in de prijs - 1 week in de meivakantie - 2 weken in de zomervakantie - 1 week in de kerstvakantie
 7. Op landelijke feestdagen zijn er geen jeugdlessen
 8. Bij inschrijving wordt eenmalig administratiekosten in rekening gebracht ad € 25,00.
 9. Elk lid ontvangt een sportpas die toegang verschaft tot MIDEX Health Center.
 10. Het is verboden derden met de sportpas toegang te verlenen tot de club.
 11. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van MIDEX Health Center worden overgedragen.
 12. Bij een tag abonnement wordt eenmalig aanschafkosten in rekening gebracht ad € 20,00.
 13. De tag blijft eigendom van het Lid.
 14. De tag en sportpas zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 15. Bij diefstal of verlies van de tag of sportpas dient het lid hier direct melding van te maken bij MIDEX Health Center, zodat deze onmiddellijk geblokkeerd kan worden. 

Artikel 5 Bedenktijd 

 1. Gedurende een bedenktijd van veertien kalenderdagen na ondertekening van het Lidmaatschap, heeft het Lid de mogelijkheid om het Lidmaatschap kosteloos te herroepen.
 2. Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van MIDEX Health Center) geldt ook een bedenktijd van veertien kalenderdagen. 

Artikel 6 Duur en beëindiging 

 1. Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien: – het Lid een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen reistijd, voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. – het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 3. Het lidmaatschap kan opgezegd worden wanneer hiervoor een verzoek via info@midexhc.nl wordt ingediend. Het opzegtermijn is 1 kalendermaand.
 4. Indien u niet op tijd schriftelijk opzegt, is MIDEX Health Center gerechtigd de abonnementsgelden te blijven incasseren;
 5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Er zal wel één keer administratiekosten gerekend worden á € 9,50.
 6. Bevriezing van een Lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 4 weken en voor maximaal 12 weken. Voor deze periode zal er per 4 weken € 9,50 in rekening worden gebracht zonder abonnementskosten. Het bevriezen van het Lidmaatschap dient via e-mail aangevraagd te worden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is. Zoals aangegeven in artikel 4 lid 5 zijn jeugd contracten niet te bevriezen.
 7. Tussentijdse opzegging door MIDEX Health Center is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  1.  het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  2. het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens MIDEX Health Center of jegens een contractant van MIDEX Health Center. (De door MIDEX Health Center aantoonbaar geleden schade wordt bij Lid in rekening gebracht) 
 8. Indien MIDEX Health Center haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door MIDEX Health Center mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn. 

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen 

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door MIDEX Health Center 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW zullen deze direct worden doorgevoerd.
 4. Wanneer bij een partnerdeal de hoofdbetaler opzegt, zal het tarief van de partner die lid blijft automatisch worden aangepast naar het reguliere tarief.
 5. MIDEX Health Center houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

Artikel 8 Verplichtingen van MIDEX Health Center 

 1. MIDEX Health Center staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 2. MIDEX Health Center onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. MIDEX Health Center staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. MIDEX Health Center zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. MIDEX Health Center zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant. 

Artikel 9 Verplichtingen van een Lid 

 1. Een Lid houdt zich aan de door MIDEX Health Center gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de receptie.
 2. Het Lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan MIDEX Health Center.
 3. Een Lid dient de aanwijzingen van de MIDEX Health Center c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan MIDEX Health Center kenbaar te maken, zodat een medewerker van MIDEX Health Center uitleg kan geven.
 4. Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Bij MIDEX Health Center is het voor het Lid niet toegestaan te roken in of rond het gebouw.
 6. Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de MIDEX Health Center mede te delen. 

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 

 1. MIDEX Health Center kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. MIDEX Health Center zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen. 

Artikel 11 Bewijs van deelname 

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt het Lid een sportpas als bewijs van deelname. De sportpas wordt gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien de sportpas of ‘tag’verloren is gegaan, of beschadigd, dan dient een nieuwe sportpas (ad € 6,50) of ‘tag’ (ad € 20,-) te worden aangevraagd. MIDEX Health Center is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen. 

Artikel 12 Betaling 

 1. Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. Het lidmaatschap wordt betaald via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt 4 wekelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij stornering is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door MIDEX Health Center middels automatisch gegenereerde Email op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 1 week te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is MIDEX Health Center gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is MIDEX Health Center bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is MIDEX Health Center bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. MIDEX Health Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaand tijdens de training, groepslessen en/of het verblijf bij MIDEX Health Center.
 2. MIDEX Health Center is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
 3. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico. 

Artikel 14 Klachten 

 1. In geval van klachten dient het Lid zich in eerst instantie te wenden tot de fitnessmanager van MIDEX Health Center en in tweede instantie kan het Lid haar klacht schriftelijk, via info@midexhc.nl, melden aan de directie van MIDEX Health Center.
 2. Klachten worden redelijkerwijs binnen 14 dagen afgehandeld. 

Artikel 15 Business & Health 

 1. Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van MIDEX Health Center zijn van toepassing, tenzij anders in de bedrijfssportovereenkomst overeengekomen.
 2. Indien de bedrijfssportovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 3. Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij MIDEX Health Center, als bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, e.e.a. conform artikel 6 lid 3.
 4. Bij beëindiging dienstverband is MIDEX Health Center onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten/vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. MIDEX Health Center verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid MIDEX Health Center toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de werkgever van het Bedrijfslid. 

Artikel 16 Persoonsgegevens 

 1. De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen MIDEX Health Center gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. MIDEX Health Center handelt geheel conform de wet AVG. 

Artikel 17 Overig 

 1. MIDEX Health Center behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt. 

Artikel 18 Toepasselijk recht 

 1. Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.